Zlo je neprítomnosť lásky


Pán profesor na univerzite položil svojim študentom otázku: „Je všetko, čo existuje, stvorené Bohom?“ Jeden zo študentov nesmelo odpovedal: „Áno, je to stvorené Bohom.“

„Stvoril Boh všetko?“ pýtal sa opäť profesor.

„Áno, pane“, odpovedal študent.

Profesor na to pokračoval: „Ak Boh stvoril všetko, znamená to, že Boh stvoril aj zlo, ktoré existuje. A keďže platí, že naša činnosť určuje nás samotných, môžeme z toho vyvodiť, že Boh je zlo.“

Keď to študent počul, stíchol. Profesor bol sám so sebou spokojný.

Vtom zdvihol ruku iný študent. „Pán profesor, smiem Vám položiť otázku?“

„Samozrejme“, odvetil profesor.

Študent sa postavil a spýtal sa: „Existuje chlad?“

„Čo je to za otázku, samozrejme že áno. Ty si nikdy nepocítil chlad?“

Študenti sa zasmiali otázke spolužiaka, ale ten pokračoval: „V skutočnosti, pane, chlad neexistuje. V súlade so zákonmi fyziky je chlad iba neprítomnosť tepla. Človeka a predmety môžeme popísať a určiť ich energiu na základe prítomnosti alebo vytvorenia tepla, ale nikdy nie na základe prítomnosti či vytvorenia chladu. Chlad nemá svoju jednotku, ktorou ho môžeme zmerať. Slovo chlad sme si vytvorili my ľudia, aby sme mohli popísať to, čo cítime v neprítomnosti tepla.“

Študent pokračoval: „Pán profesor, existuje tma?“

„Samozrejme, že existuje,“ odpovedal profesor.

„Opäť nemáte pravdu, ani tma neexistuje. V skutočnosti je tma vďaka tomu, že nie je prítomné svetlo. Môžeme skúmať svetlo, ale nie tmu. Svetlo sa dá rozložiť. Môžeme skúmať lúč za lúčom, ale tma sa zmerať nedá. Tma nemá svoju jednotku, v ktorej by sme ju mohli merať. Tma je len pojem, ktorý si vytvorili ľudia, aby pomenovali neprítomnosť svetla.“

Následne sa mladík spýtal: „Pane, existuje zlo?“

Tentokrát profesor neisto odpovedal: „Samozrejme, vidíme ho každý deň, brutalita vo vzťahoch medzi ľuďmi, trestné činy, násilie, všetko toto nie je nič iné, než prejav zla.“

Nato študent odpovedal: „Zlo neexistuje, pane. Zlo je len neprítomnosť dobra, teda Boha. Zlo je výsledok neprítomnosti  lásky v srdci človeka. Zlo prichádza, ako keď prichádza tma alebo chlad – teda v neprítomnosti svetla, tepla a lásky.“